Samurai Japan Portrait Session

Samurai Japan attends the Samurai Japan portrait session on July 19, 2021 in Sendai, Miyagi, Japan. Masahiro Tanaka of Samurai Japan attends the Samurai Japan portrait session on July 19, 2021 in Sendai, Miyagi, Japan. Masahiro Tanaka of Samurai Japan attends the Samurai Japan portrait session on July 19, 2021 in Sendai, Miyagi, Japan. Hideto… Continue reading Samurai Japan Portrait Session